Historie

Historie

Fotograaf: J.B. – juni 2018

Het fanfare orkest “Looft den Heer” te Boornbergum werd opgericht in het jaar 1911. Door enkele muziekliefhebbers werd in de schoenmakers werkplaats van Nicolaas de Vries besproken of er een muziekkorps kon worden opgericht. Er kwam een afkondiging in de kerk dat wie er belangstelling had in een korps te spelen welkom was in een vergadering in de Christelijke school. Deze avond waren er 25 belangstellenden aanwezig en zij nemen het initiatief de vereniging op te richten.

Door giften en renteloze leningen konden de benodigde instrumenten worden aangeschaft. Met een ledental van 13 muzikanten is de vereniging gestart, meester Sierksma was de eerste dirigent. Al snel konden er een paar psalmen worden gespeeld. ledere maandagavond werd er gerepeteerd en soms ging men met de fiets er op uit om ergens op te treden. Na 3 jaar brak de 1e wereldoorlog uit. Tijdens de mobilisering werden bijna alle leden opgeroepen om het vaderland te dienen, maar van opheffing was geen sprake.

Na de eerste wereldoorlog kwam de vereniging echt tot bloei. Er konden nieuwe instrumenten worden aangeschaft voor een bedrag van 800 gulden. In 1922 werd dirigent Sierksma opgevolgd door de heer Marra uit Drachten. Hij bleef echter maar 1 jaar en in 1923 werd de heer Weisenbach de volgende dirigent. Door de wisseling van dirigenten en vertrek van diverse leden kwam de vereniging even in zwaar weer te zitten en was zelf een jaar rustend. In 1925 werd de schilder en muziek-amateur, Freark van der Bij, bereid gevonden de leiding op zich te nemen.

Fotograaf: onbekend – februari 1925

Foto uit 1925 v.l.n.r. achter Jan Roelevink en Gerrit van der Leeuw, daarvoor staand Nicolaas de Vries, Tjipke Boersma, Hendrik Eizinga, Liekele de Vries, Andries Haanstra, Liuwe de Jong, Willem Koornstra en Sjouke Paulusma, zittend daarvoor Teade Deelstra, Anne Veenbaas, Gerrit Boersma, Freerk van der Bij, Simon de Boer, Sietze van der Wal en Wietze Brandsma, vooraan zitten Sjouke van der Zee en Wietse Boersma.

In 1927 werd begonnen met een muziekuitvoering te geven op nieuwjaarsavond en ook werd dit jaar voor het eerst deelgenomen aan het concours. Dit resulteerde meteen in een 1e prijs met 301 punten. De dirigent kreeg als dank een elektrische rijwiellantaarn. In de beginjaren 30 kwam de vereniging nog tot grotere bloei. Van de 4e afdeling werd opgeklommen naar de 1e afdeling. Toen in 1940 de 2e wereld oorlog uitbrak werd tijdens een buitengewone ledenvergadering besloten door te gaan met de repetities. Het waren wel moeilijke tijden voor de vereniging, soms werd er maar met enkele leden gerepeteerd.

Op zondag 16 april 1945 kwam voor Boornbergum een eind aan de oorlog. Samen met muziekkorps ‘Nim it sa ‘t is’ is er toen een concert gegeven op het schoolplein van de Christelijke school. De bloei kwam weer in de vereniging. Er werd opgetreden bij allerlei gelegenheden. In de beginjaren 50 werd ook een enkele keer een serenade gegeven aan soldaten die behouden waren teruggekeerd uit Indië. In 1953 is er voor het eerst in Boornbergum een gezamenlijk concert gegeven met zangvereniging “Fleurich op” en “Ere zij God” en de muziekverenigingen “Nim it sa’t is” en “Looft den Heer”.

Om geld in te zamelen werden er bazars en inzamelingen gehouden. Dit bleek soms nog niet voldoende te zijn, want het is voorgekomen dat ieder lid een konijn grootbracht en de opbrengst hiervan bij de penningmeester deponeerde. In 1958 werd vanwege emigratie afscheid genomen van de heer Wiebe Boersma en zijn dochter. In de notulen staat hierover ‘er werd afscheid genomen van een muzikant in de ware zin van het woord en met dusdanige capaciteit dat hij in de historie van onze vereniging een wel haast legendarische plaats inneemt’. Hij was een zeer goed muzikant en was bekend over de gehele provincie Fryslân.

Eind jaren vijftig ging het weer slecht met het ledental. Som waren er maar 4 of 5 leden op de repetitie. Het bestuur nam het besluit een boete van een kwartje in te stellen bij afwezigheid zonder kennisgeving. Een traditie die er toen en nu nog steeds is, is het spelen van kerstliederen tijdens kerstnacht. Dit gebeurde destijds na afloop van de kerstnachtdienst in het kerkje van Kortehemmen. De rondgang gebeurt nu per auto maar het is ook wel gegaan met de bus van Paulusma of met de kaasauto van Poeze uit De Wilgen. Na afloop van de rondgang destijds werd in De Wilgen bij mevrouw Sietsma nog soep gegeten.

Eind jarig zestig ging het weer goed met het ledental. In 1968 werd er zelfs een jeugdkorps opgericht dat onder leiding stond van de heer Tj. Jeening uit Drachten. Tevens werd in dit jaar ook een drumband opgericht die in 1974 echter weer werd opgeheven. In 1970 nam de dirigent Freark van der Bij na precies 45 jaar trouwe dienst afscheid van onze vereniging. Zijn opvolger werd de heer Tj. Jeeninga uit Drachten die ook al het jeugdkorps dirigeerde. Onder leiding van de heer Jeeninga ging het muzikale peil omhoog. Ook heeft hij er voor gezorgd dat veel leerlingen, ook leden die nu nog in het korps spelen, hun diploma’s hebben behaald. In 1978 werd de heer Jeeninga opgevolgd door de heer M. Beintema uit Drachten. Onder zijn leiding werden op diverse concourses 1′ prijzen behaald. In 1981 was er zelfs een radio optreden bij Omrop Fryslan.

In 1981 werd het 70 jarig jubileum gevierd in dorpshuis ‘t Bynt. In de beginjaren tachtig begeleidden we al een kerkdienst in Borneroord te Beetsterzwaag. Tot op heden komen wij hier nog regelmatig om op te treden. Vanwege zijn drukke werkzaamheden als schoolhoofd besloot de dirigent Beintema in 1983 er mee te stoppen. Gelukkig hoefden we niet ver te zoeken om een dirigent. We vonden hem in eigen gelederen en wel Oene Krist, die tot op dat moment trombone bij ons speelde. In 1983 namen we afscheid van de familie van der Molen. Zij vertrokken met hun gezin naar Canada. 4 leden uit deze familie waren lid van onze vereniging.

In deze periode werd bijna jaarlijks deelgenomen aan het bondsconcours. Ter voorbereiding op het concours hebben we in 1988 voor het eerst een studieweekend georganiseerd in een kampeerboerderij. Dit doen we tot op heden Boornbergum nog steeds als voorbereiding op een concours. Met Oene Krist kwamen we langzamerhand op een steeds hoger niveau. In 1991 werd op het concours een eerste prijs met [of behaald.

Na 14 jaar dirigentschap nam Oene Krist in 1997 afscheid. Dieuwke Kloppenburg uit Burum werd nu onze dirigent. Samen met haar was er ons eerste buitenlandoptreden en wel in Rastede (Duitsland). In 2001 werd het 90-jarig jubileum gevierd met een reünie en een jubileumconcert. Enkele leden uit het korps zijn in dit jaar begonnen met de boerenkapel ‘De Bombatser Blazers’. U komt ze tot op heden nog regelmatig in het dorp tegen bij dorpsfeesten, inhalen van Sinterklaas etc.. Omdat de dirigent verhuisde naar Amsterdam moesten wij ook weer afscheid van haar nemen. Een periode brak aan waarin we verschillende dirigenten hebben gehad. Vanaf 2007 stond onze vereniging onder leiding van Gatze Verbeek uit Frieschepalen. Sinds 2012 is onze vereniging onder leiding van Jappie Dijkstra.

Onder leiding van Jappie Dijkstra hebben alweer diverse mooie hoogtepunten mee gemaakt. 
In oktober 2014 zijn we met onze fanfare naar Litouwen geweest. We zijn in 2018 gepromoveerd naar de derde divisie. En in oktober 2019 zijn we naar Katowice in Polen geweest. Daarnaast blijven we betrokken bij het dorp, door muzikale bijdragen tijdens de intocht van sinterklaas, intocht van de Smelnekuier, en mooie donateur concerten.

In juli 2023 hebben we afscheid genomen van Jappie Dijkstra en hebben we Theo Brouwer welkom geheten als nieuwe dirigent. Met Theo hopen we mooie muzikale jaren tegemoet te gaan. Zie kopje ‘dirigent‘ voor meer informatie over Theo Brouwer.

Wilt u bij blijven, check dan onze facebook en Instagram pagina. 

Auteur: L.K.