Muziekvereniging Looft den Heer Boornbergum

Muziekvereniging Looft den Heer Boornbergum

Muziekvereniging Looft den Heer Boornbergum

Christelijke muziekvereniging Looft den Heer Boornbergum bestaat uit ongeveer 35 enthousiaste leden. We komen uit in de derde divisie en we repeteren hiervoor op maandagavond. Naast onze optredens hebben we ook onze jaarlijkse acties. Hierbij kunt u denken aan de kerstmarkt en de anjer (Prins Bernhard Cultuur) collecte. Uiteraard hopen we u te begroeten tijdens onze  optredens.

AGENDA PLANNING

14 mei: Gouden Spiker Festival Ureterp

15 mei: Kerkdienst begeleiden in vGK te Boornbergum
Afsluitend concert aan het einde van het (school)seizoen.


Check onze Facebook pagina en Instagram voor leuke info en foto’s

NIEUWS

FOTOALBUM

Hieronder enkele foto’s van diverse hoogtepunten.

Fotoalbum 2020

Fotoalbum 2019

Fotoalbum 2018

Fotoalbum 2017

Fotoalbum jaarlijkse activiteiten

JEUGDLEDEN en BEZETTING

Jeugd is de toekomst! Daarom is onze jeugd belangrijk.
Voor elk jeugdlid stellen wij een instrument ter beschikking (behalve slagwerk). Dit instrument hebt u/jeugdlid dan in bruikleen. Het jeugdlid krijgt les van een gediplomeerd ZZP docent. Als de lessen via onze fanfare worden geregeld, krijgt u van ons korpsenkorting. Daarnaast betaalt u bij ons geen contributie zolang uw zoon/dochter lessen volgt. Dus veel voordeel om via onze fanfare de lessen van uw zoon of dochter te regelen. Wilt u nadere informatie? Neem dan contact met ons op!

Er zijn nog enkele vacatures in onze fanfare. Hebt u belangstelling om bij onze vereniging te komen spelen? Neem dan contact met ons op!

DIRIGENT
JAPPIE DIJKSTRA

SOPRAANSAX
ANKE ANDELA

ALTSAX
MEINIE VAN DER WERFF
AUNYK VAN DIJK
JENNIE HOF

TENORSAX
ANNEMARIE WIJMA
YPIE VAN DER PLOEG

BARITONSAX
WIM BRENDEKE

BUGEL
UILKJE VAN DIJK
GABIN KOOISTRA
FROUKJE VIETMEYER
DETTY RIENSTRA
TRIENKE HUITEMA
ELISABETH SIKMA
CORRIE EIKELENBOOM

HOORN
AUKJE OBERMAN
LAMMERT KOOPMANS

BESTUUR

VOORZITTER
JANTJE BOS

SECRETARIS
DETTY RIENSTRA

PENNINGMEESTER
JAN GERBEN DANTUMA

ALGEMEEN LID
FROUKJE VIETMEIJER
AUKJE OBERMAN
GABIN KOOISTRA
MARTEN TALMA

TROMPET
NYNKE HOEKSTRA
MARGRIET ZWAAGSTRA
BENJAMIN TALMA

TROMBONE
JANTJE BOS
SANDRA BOS
RUBEN VRIES
JAN GERBEN DANTUMA

EUPHONIUM
WOLTER BOSMA
CONNIE DE JONG

BARITON
WIEPKJE VAN DER MOLEN
ANITA VEENSTRA

ESBAS
WOUTER VRIES

BESBAS
ANTON BRUINSMA

SLAGWERK
ALBERT BERENDS

DIRIGENT, JAPPIE DIJKSTRA

Jappie Dijkstra is al vanaf jonge leeftijd betrokken bij korpsen. Jappie Dijkstra is al vanaf jonge leeftijd betrokken bij korpsen. Hij speelde cornet bij verscheidene brassbands in Nederland. Nadat hij zijn studie had afgerond als leraar, begon hij aan de studie Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden.

Als dirigent was hij erg succesvol met brassband en fanfare orkesten in alle divisies. Ook werd hij als dirigent uitgenodigd om korpsen in andere landen te dirigeren, zoals Duitsland, Zweden, Litouwen en Engeland. Als jury reisde Jappie over de wereld. Hij was onder andere jurylid bij de European Brass Band Championships, en bij landelijke concoursen van vele landen.

Jappie heeft een lange tijd gewerkt als directeur van een muziek- en uitgeverij bedrijf. Ook heeft hij het blad:”Brass Info” opgericht en de website hafabrass.com, deze is erg populair in Nederland en België.

Internationaal is Jappie bekend als lid van Nationale – en Internationale verenigingen, bijvoorbeeld de European Brass Band Association (EBBA). Hij heeft de positie als President of the Music Commission van 1995 tot 2009 gehad. Ook is hij de oprichter en promotor van de Dutch Open Brass Band Championships in Drachten. Dit Internationaal Brassband festival vindt elk jaar plaats in juni. Ook erg populair bij buitenlandse bands.

In 2003 startte Jappie een nieuw bedrijf genaamd: International Music Consultancy (IMC) Hierbij werkt hij aan verschillende projecten voor verschillende instellingen.

In deze nieuwe functie is Jappie druk als muzikaal adviseur voor Zweedse en Litouwse Brassband verenigingen. Daarnaast is hij lid van de Internationale Board of Experts van de World Music Contest (WMC) in Kerkrade. Als specialist voor Brassband repertoire is hij ook werkzaam voor de Repertoire Information Centre (RIC) in Arnhem.

Naast deze werkzaamheden is Jappie ook nog steeds werkzaam als zelfstandige dirigent, adviseur en spreker in verschillende landen.

HISTORIE

Het fanfare orkest “Looft den Heer” te Boornbergum werd opgericht in het jaar 1911. Door enkele muziekliefhebbers werd in de schoenmakers werkplaats van Nicolaas de Vries besproken of er een muziekkorps kon worden opgericht. Er kwam een afkondiging in de kerk dat wie er belangstelling had in een korps te spelen welkom was in een vergadering in de Christelijke school. Deze avond waren er 25 belangstellenden aanwezig en zij nemen het initiatief de vereniging op te richten.

Door giften en renteloze leningen konden de benodigde instrumenten worden aangeschaft. Met een ledental van 13 muzikanten is de vereniging gestart, meester Sierksma was de eerste dirigent. Al snel konden er een paar psalmen worden gespeeld. ledere maandagavond werd er gerepeteerd en soms ging men met de fiets er op uit om ergens op te treden. Na 3 jaar brak de 1e wereldoorlog uit. Tijdens de mobilisering werden bijna alle leden opgeroepen om het vaderland te dienen, maar van opheffing was geen sprake.

Na de eerste wereldoorlog kwam de vereniging echt tot bloei. Er konden nieuwe instrumenten worden aangeschaft voor een bedrag van 800 gulden. In 1922 werd dirigent Sierksma opgevolgd door de heer Marra uit Drachten. Hij bleef echter maar 1 jaar en in 1923 werd de heer Weisenbach de volgende dirigent. Door de wisseling van dirigenten en vertrek van diverse leden kwam de vereniging even in zwaar weer te zitten en was zelf een jaar rustend. In 1925 werd de schilder en muziek-amateur, Freark van der Bij, bereid gevonden de leiding op zich te nemen.

foto uit 1925 v.l.n.r. achter Jan Roelevink en Gerrit van der Leeuw, daarvoor staand Nicolaas de Vries, Tjipke Boersma, Hendrik Eizinga, Liekele de Vries, Andries Haanstra, Liuwe de Jong, Willem Koornstra en Sjouke Paulusma, zittend daarvoor Teade Deelstra, Anne Veenbaas, Gerrit Boersma, Freerk van der Bij, Simon de Boer, Sietze van der Wal en Wietze Brandsma, vooraan zitten Sjouke van der Zee en Wietse Boersma.

In 1927 werd begonnen met een muziekuitvoering te geven op nieuwjaarsavond en ook werd dit jaar voor het eerst deelgenomen aan het concours. Dit resulteerde meteen in een 1e prijs met 301 punten. De dirigent kreeg als dank een elektrische rijwiellantaarn. In de beginjaren 30 kwam de vereniging nog tot grotere bloei. Van de 4e afdeling werd opgeklommen naar de 1e afdeling. Toen in 1940 de 2e wereld oorlog uitbrak werd tijdens een buitengewone ledenvergadering besloten door te gaan met de repetities. Het waren wel moeilijke tijden voor de vereniging, soms werd er maar met enkele leden gerepeteerd.

Op zondag 16 april 1945 kwam voor Boornbergum een eind aan de oorlog. Samen met muziekkorps ‘Nim it sa ‘t is’ is er toen een concert gegeven op het schoolplein van de Christelijke school. De bloei kwam weer in de vereniging. Er werd opgetreden bij allerlei gelegenheden. In de beginjaren 50 werd ook een enkele keer een serenade gegeven aan soldaten die behouden waren teruggekeerd uit Indië. In 1953 is er voor het eerst in Boornbergum een gezamenlijk concert gegeven met zangvereniging “Fleurich op” en “Ere zij God” en de muziekverenigingen “Nim it sa’t is” en “Looft den Heer”.

Om geld in te zamelen werden er bazars en inzamelingen gehouden. Dit bleek soms nog niet voldoende te zijn, want het is voorgekomen dat ieder lid een konijn grootbracht en de opbrengst hiervan bij de penningmeester deponeerde. In 1958 werd vanwege emigratie afscheid genomen van de heer Wiebe Boersma en zijn dochter. In de notulen staat hierover ‘er werd afscheid genomen van een muzikant in de ware zin van het woord en met dusdanige capaciteit dat hij in de historie van onze vereniging een wel haast legendarische plaats inneemt’. Hij was een zeer goed muzikant en was bekend over de gehele provincie Fryslân.

Eind jaren vijftig ging het weer slecht met het ledental. Som waren er maar 4 of 5 leden op de repetitie. Het bestuur nam het besluit een boete van een kwartje in te stellen bij afwezigheid zonder kennisgeving. Een traditie die er toen en nu nog steeds is, is het spelen van kerstliederen tijdens kerstnacht. Dit gebeurde destijds na afloop van de kerstnachtdienst in het kerkje van Kortehemmen. De rondgang gebeurt nu per auto maar het is ook wel gegaan met de bus van Paulusma of met de kaasauto van Poeze uit De Wilgen. Na afloop van de rondgang destijds werd in De Wilgen bij mevrouw Sietsma nog soep gegeten.

Eind jarig zestig ging het weer goed met het ledental. In 1968 werd er zelfs een jeugdkorps opgericht dat onder leiding stond van de heer Tj. Jeening uit Drachten. Tevens werd in dit jaar ook een drumband opgericht die in 1974 echter weer werd opgeheven. In 1970 nam de dirigent Freark van der Bij na precies 45 jaar trouwe dienst afscheid van onze vereniging. Zijn opvolger werd de heer Tj. Jeeninga uit Drachten die ook al het jeugdkorps dirigeerde. Onder leiding van de heer Jeeninga ging het muzikale peil omhoog. Ook heeft hij er voor gezorgd dat veel leerlingen, ook leden die nu nog in het korps spelen, hun diploma’s hebben behaald. In 1978 werd de heer Jeeninga opgevolgd door de heer M. Beintema uit Drachten. Onder zijn leiding werden op diverse concourses 1′ prijzen behaald. In 1981 was er zelfs een radio optreden bij Omrop Fryslan.

In 1981 werd het 70 jarig jubileum gevierd in dorpshuis ‘t Bynt. In de beginjaren tachtig begeleidden we al een kerkdienst in Borneroord te Beetsterzwaag. Tot op heden komen wij hier nog regelmatig om op te treden. Vanwege zijn drukke werkzaamheden als schoolhoofd besloot de dirigent Beintema in 1983 er mee te stoppen. Gelukkig hoefden we niet ver te zoeken om een dirigent. We vonden hem in eigen gelederen en wel Oene Krist, die tot op dat moment trombone bij ons speelde. In 1983 namen we afscheid van de familie van der Molen. Zij vertrokken met hun gezin naar Canada. 4 leden uit deze familie waren lid van onze vereniging.

In deze periode werd bijna jaarlijks deelgenomen aan het bondsconcours. Ter voorbereiding op het concours hebben we in 1988 voor het eerst een studieweekend georganiseerd in een kampeerboerderij. Dit doen we tot op heden Boornbergum nog steeds als voorbereiding op een concours. Met Oene Krist kwamen we langzamerhand op een steeds hoger niveau. In 1991 werd op het concours een eerste prijs met [of behaald.

Na 14 jaar dirigentschap nam Oene Krist in 1997 afscheid. Dieuwke Kloppenburg uit Burum werd nu onze dirigent. Samen met haar was er ons eerste buitenlandoptreden en wel in Rastede (Duitsland). In 2001 werd het 90-jarig jubileum gevierd met een reünie en een jubileumconcert. Enkele leden uit het korps zijn in dit jaar begonnen met de boerenkapel ‘De Bombatser Blazers’. U komt ze tot op heden nog regelmatig in het dorp tegen bij dorpsfeesten, inhalen van Sinterklaas etc.. Omdat de dirigent verhuisde naar Amsterdam moesten wij ook weer afscheid van haar nemen. Een periode brak aan waarin we verschillende dirigenten hebben gehad. Vanaf 2007 stond onze vereniging onder leiding van Gatze Verbeek uit Frieschepalen. Sinds 2012 is onze vereniging onder leiding van Jappie Dijkstra.

Onder leiding van Jappie Dijkstra hebben alweer diverse mooie hoogtepunten mee gemaakt. 
In oktober 2014 zijn we met onze fanfare naar Litouwen geweest. We zijn in 2018 gepromoveerd naar de derde divisie. En in oktober 2019 zijn we naar Katowice in Polen geweest. Daarnaast blijven we betrokken bij het dorp, door muzikale bijdragen tijdens de intocht van sinterklaas, intocht van de Smelnekuier, en mooie donateur concerten. Wilt u bij blijven, check dan onze facebook pagina. 

Auteur: L.K.

DONATEURS

Een fanfare orkest kan niet zonder donateurs! Daarom zijn wij ontzettend blij met de donateurs die we op dit moment hebben. Donateurs krijgen van ons elk jaar een nieuwsbrief met informatie over onze activiteiten. Ook krijgen ze op ons donateur concert korting op de entreeprijs. Vanaf € 10 euro per jaar bent u al donateur. Stuur een mail naar info@looftdenheerboornbergum.nl als u ook donateur wilt worden. Of vul onderstaand formulier in en lever dit in bij één van onze leden of via de mail.

PRIVACY POLICY

Privacy Policy

Muziekvereniging “Looft den Heer” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging “Looft den Heer” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging “Looft den Heer” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons emailadres: info@looftdenheerboornbergum.nl

CONTACT

Mail naar info@looftdenheerboornbergum.nl en u krijgt spoedig een reactie op uw mail. Telefonisch contact is mogelijk via Detty Rienstra op telefoonnr: 0512-382908

Volgt u ons al op:
Instagram/Facebook opent in een nieuw tabblad als u op de afbeelding klikt.

Instagram
Facebook